Loading…

Výzvy

Harmonogram výziev MAS Bodva pre rok 2019 (PRV)

Harmonogram výziev MAS Bodva pre rok 2020 (PRV)

Harmonogram výziev MAS Bodva pre rok 2019 (IROP)

Harmonogram výziev MAS Bodva pre rok 2020 (IROP)


Výzva – MAS_046/7.2/1
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS_046/7.4/1
Prílohy na stiahnutie


Výzva č. 1 na výber odborných hodnotiteľov

Prílohy na stiahnutie


Výzva č. 2 na výber odborných hodnotiteľov
Prílohy na stiahnutie


Výzva – IROP-CLLD-Q072-511-001
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 046/7.2/2 – aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Touto aktualizáciou č. 1 MAS Bodva v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 13.05.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.


Výzva – MAS 046/7.4/2 – aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Touto aktualizáciou č. 1 MAS Bodva v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 13.05.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.


Výzva – IROP-CLLD-Q072-512-003
Prílohy na stiahnutie


Výzva – IROP-CLLD-Q072-512-004
Prílohy na stiahnutie


Výzva – MAS 046/6.4/1 – aktualizácia č.1
Prílohy na stiahnutie

Touto aktualizáciou č. 1 MAS Bodva v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 29.04.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.


Výzva – IROP-CLLD-Q072-512-002
Prílohy na stiahnutie