Loading…

O nás

Predchodcom MAS BODVA bolo Rozvojové partnerstvo údolia Bodvy, ktoré sa vytvorilo v roku 2005 na pôde Regionálnej rozvojovej agentúry v Moldave nad Bodvou, ako neformálne združenie samospráv a subjektov aktívnych v regionálnom rozvoji na území mikroregiónu Združenia miest a obcí údolia Bodvy (ZMOÚB). Jej cieľom  bola koordinácia spoločného postupu pri zabezpečovaní úloh v oblasti regionálneho rozvoja na území ZMOÚB. Dňa  8.7.2008 sa na ustanovujúcom sneme partnerstvo inštitucionalizovalo do formy občianskeho združenia.

Nové programovacie obdobie EÚ a nové volebné obdobie samosprávy si vyžiadalo v roku 2015 okrem revízie územia Rozvojového partnerstva aj zmenu v organizácii manažmentu regiónu. Po dohode zainteresovaných strán sa ako najschodnejšia cesta javila založenie novej organizácie, ktorá by bola nositeľom rozvojových aktivít v území. Dňa 9. apríla 2015 bolo založené občianske združenie Miestna akčná skupina Bodva, ktorá bude pracovať na zostavení Integrovanej stratégie rozvoja územia a bude sa uchádzať o získanie štatútu MAS.